דוקטורט

עבודת הדוקטורט היא בחינה גיאוגרפית – היסטורית ומטרתה לבחון כיצד היה צה"ל גורם המושפע מהתנאים הגיאוגרפים של הארץ ובעיקר היה גורם המשפיע על עיצוב מרחבה, בשנותיה הראשונות של המדינה (1956-1948). עבודה מתמקדת בהתפתחות מערך שימושי קרקע ביטחוניים בשנים שהיו המכוננת והמעצבות של מדינת ישראל, שבהן גובשו המתווים המרכזיים של המרחב הישראלי. במסגרת זו נערך ניתוח של השפעת צרכי הביטחון על עיצוב המרקם המרחבי של המדינה, זאת מתוך הנחה שמרבית ההשלכות המרחביות של שימושי הקרקע של צה"ל בימינו נקבעו בעטיים של הגורמים, האילוצים והמהלכים הביטחוניים-צבאיים בשנותיה הראשונות של המדינה.

שאלת המחקר המרכזית היא מה מקומו של צה"ל בעיצוב המרחב בתשע השנים הראשונות לקיום מדינת ישראל ? הדיון בשאלת המחקר כולל שלושה היבטים טריטוריאליים שיש בהם סדר הררכי. ההיבט הראשון הוא מקרקעין באחזקת צה"ל צבא ונדל"ן, כלומר תשתית המחנות והמתקנים שיש להם נוכחות מרחבית ברורה ומגודרת. ההיבט השני הוא שטחים בהם פועל צה"ל והוא אינו מצוי בהם ברציפות, אולם צה"ל קובע ומעצב את דמותם המרחבית הכוללים הן שטחי אימונים והן את השטחים בהם מתקיימת פעילות ביטחון שוטף (אזורי ביטחון, שטחי ממשל צבאי, שטחים סגורים ועוד). ההיבט השלישי הוא המרחב עליו צה"ל נועד להגן, וזאת באמצעות בחינת שיקולי ביטחון המוצגים בפני גורמי התכנון האזרחיים: ההתייחסות להתיישבות כמרכיב במערך ההגנה המרחבית, הכבישים הארציים כשימוש קרקע צבאי, הכוונת הפיתוח היישובי ומערכות התשתית של המדינה, ייעור הביטחוני ועוד.

תקציר
תוכן עניינים
הקדמה
תוכן נספחים